Српски
Srpski
English
eXTReMe Tracker
VEČITI ŠAH
Prva - Turniri - Pretraga - Rejting - Reportaže - Jedi jedi - Link
user:  
pass:
 
  Obraćanje šahistima Beograda i Srbije

Obraćanje šahistima Beograda i Srbije

17.06.2019 /   Vlahović, Goran (2021)

ŠAHISTI, SPASIMO ŠAH OD "SPASILACA ŠAHA"

"Šćepan Mali je laža i skitnica, ali je znamenitu epohu u Crnoj Gori i u okolini učinio imenujući se ruskijem carem (....)
Zbog važnosti događajah i zbog čudnovatosti Šćepanove ja sam željeo štogod o njemu napisati"

Predgovor Petra II Petrovića NJegoša njegovoj drami Lažni car Šćepan Mali

Poštovani šahisti Srbije i Beograda,

Poslednja neuspešna vanredna izborna sednica Šahovskog saveza Beograda (tako nazvana od sazivača sednice) održana 26. maja 2019. godine, kao i sazivanje sednice ŠSB-a za 4. juli 2019. godine i sednice Skupštine ŠSS-e za 27. juni 2019. godine ( sa predloženim dnevnim redom) predstavljaju vrhunac svih naših saplitanja, bezperspektivnosti i nemanja ideja i želje da se načini korak ka ozdravljenju i stvaranju uslova da naši savezi: ŠSS-e i ŠSB-a, konačno počnu da ostvaruje sve one proklamovane i zacrtane ciljeve u svojim statutima, zbog čega ti savezi i postoje.

Šta još treba da urade "spasioci šaha", koji su sami sebi nadenuli ovaj epitet, da bi do kraja urušili višedecenijski stican i priznat ugled ta dva saveza, kako u Srbiji i Beogradu, tako i u evropskom i svetskom šahu.

Skoro više od dve decenije svedoci smo, i ne samo svedoci, već i sa žalošću mogu konstatovati na ovaj ili onaj podržavaoci pojavljivanja "spasilaca šaha", njihove epizodne uloge i obesmišljavanja svih dostignutih vrednosti u radu i funkcionisanju ova dva sveza u dvadesetom veku.

Pojavljivali su se i novi "spasioci šaha", ali je veliki i broj koji su trajni epitet "spasioci šaha" sami sebi nadenuli i koji su već decenijama na rukovodećim mestima u organima upravljanja oba saveza.

U ovom tekstu neću navoditi imena i prezimena "spasioca šaha", svakako ću to učiniti u kasnijim obraćanjima šahovskoj javnosti, kao i na sednicama skupština saveza i zasigurno drugim nadležnim organima i institucijama, jer mi je namera da ovim obraćanjem ukažem šahistima da su oba saveza zahvaćena poodmaklim karcinomom koji nagriza, uništava šahovske saveze kao institucije.

Svedoci smo, i kao što rekoh nemi posmatrači, da su u periodu koji je prethodio, više od dve decenije, svi "spasioci šaha" nudili su nam slične, gotove iste predizborne programe i obećanja.

Obećavali su da će oporaviti saveze tako što će uspeti da u potpunosti konsoliduju finasijsku situaciji u šahovskim savezima, uz uvek prateću konstataciju "da u suprotnom nam preti gašenje saveza" i da je prethodno rukovodstvo ostavilo dugove, da će doneti nova opšta akta koja će biti zasnovana na zakonskim odredbama, prilagodljiva primenjljiva i primerena u primerana vremenu regulisanja šahovskog života u Srbiji i Beogradu, da će raditi na stvaranju uslova za povećanje broja šahovskih klubova i organizacija, da će poseban akcenat dati na unapređenju rada po pitanju omladinskog šaha, organizovati i osposobiti administracije saveza stručnim ljudima i primenjivanjem svaremene tehnologije, poboljšanju rezultata reprezentativnih selekcija, transparentnosti i javnosti u radu i dr...

Ne treba da vam ja to kažem, jasno vam je da posle isteka mandata svih "spasilaca šaha", od proklamovanih ciljeva i obećanja nije bilo ništa.

Gomilanje dugova u savezima nastajala su nedomaćinskim ponašanjem, što ne reći i nezakonitim odlukama i raspolaganjem novčanih sredstava od strane organa upravljanja i nosioca rukovodećih funkcija u savezima, uz prateću netransparentnost i javnost načina trošenja novčanih sredstava.

Posle "odrađenog" mandata iza "spasilaca šaha" ostaju pravosnažne i izvršne odluke arbitražnih i sudskih organa kojima je utrđena obavezujuća i izvršna novčana obaveza šahovskih saveza, koje su proizvod nezakonitih odluka organa upravljanja šahovskih saveza.

Davanje otkaza, odnosno raskida ugovora o radu mimo zakonom propisane procedure, donošenja odluka disciplinkih sudova (kako groteksno i pretenciozno zvuči Disciplinski sud u jednoj sportskoj organizaciji) predstavljaju pravi primer nezakonitosti i nepravilnog postupanja. Posebno naglašavam da te i takve odluke i postupanja predstavljaju i kršenje prava pojedinaca, šahista ustanovljena Ustavom Republike Srbije.

Pri tom, organi saveza (skupštine, nadzorni odbori, generalni sekretar, odnosno izvršni direktor i dr., koji bi morali u skladu sa odredbama Zakona o sportu, Zakonu o udruženjima, odredbama zakona iz sfere finasijskog poslovanja i raspolaganja sredstvima kojima je uređen postupak i način trošenja budžetskih sredstava, kao i statutarnih odredbi), koji bi morali da kontrolišu zakonitost i pravilnost raspolaganja novčanim sredstvima ne funkcionišu, preciznije ne preduzimaju nikave radnje u cilju da se uočene, konstatovane nepravilnosti i nezakonitosti spreče, otklone i na kraju sankcionišu.

Od odlaska g-dina Pekovića u penziju, sa funkcije generalnog sekretara ŠSS-e u julu 2014. godine ŠSS-e, ŠSS-e nije imenovao generalnog sekretara. Statut ŠSS-e u članu 31. stav 1. tačka 6) i članu 48. imperativno propisuje da je generalni sekretar jedan od organa upravljanja saveza, ali i lice čija je zakonska i statutarna obaveza da neposredno štiti i spreči nezakonitost u radu i postupanju organa i lica ovlašćenih za donošenje odluka u savezima. Uzalud sam i bezuspešno, pisanim i usmenim putem, obaveštavao, bezbroj puta počev od avgusta 2014. godine, o čemu postoje pisani tragovi, predsednike, v.d. predsednike ŠSS-e, predsednike Skupština i članove Nadzornog odbora na neophodnost hitnog imenovanja lica koje će obavljati funkciju generalnog sekretara. Čak je u avgustu 2014. godine Upravni odbor ŠSB-a dostavio pisanim putem predsedniku ŠSS-e konkretan predlog za imenovanje generalnog sekretara, ali ni to nije bilo dovoljno. Navešću poslednji odgovor aktuelnog predsednika ŠSS-e, koji sam dobio od kancelarije ŠSS-e, i koji dovoljno govori sam za sebe i kako pojedini "spasioci šaha" shvataju i razumeju svoju rukovodeću funkciju u savezu i funkcionisanje i drugih organa saveza "Poštovani Prosleđeno je. Predsednik je rekao da mesto generalnog sekretara iz finansijskih razloga, neće se popunjavati. S poštovanjem Milivoje Milivojević... 25. mart 2019. godine.

Posebno je, ujedno i ilustrativno, da se i u U ŠSB-a ne zna koje lice obavlja fukciju Izvršnog direktora saveza i da li uopšte neko obavlja tu funkciju?! Konkretan slučaj je produkt nezakonitih, usuđujem se osnovano reći da postoje i obeležja krivičnog dela u postupanju/nepostupanju pojedinih lica na čelu organa upravljanja saveza. Ovu temu ne bih dalje objašnjavao iz razloga što veoma brzo ove moje tvrdnje dobiti potvrdu.

Kako onda očekivati da admistrativno-stručna služba u oba saveza funkcioniše, kad se ne zna ni koja je lica čine i šta im je obaveza da rade, kao i koje lice je ovlašćeno da im izdaje naloge za postupanje i rukovodi njihovim radom.

Mnogi neposredni učesnici sednica Skupština, oba saveza u prethodnom periodu, zasigurno dele moje mišljenje da su iste pripremane, održavane i vođenje od strane predsednika tih Skupština, na način koji je predstavljao improvizaciju, nepoznavanje i neprimenjivanje odredbi statuta i poslovnika o radu skupština, odsustvo uvažavanja suprotnog, ispravnije reći drugačijeg mišljenja, a pre svega nestatutarno i protivzakonito vođenje i donošenje odluka.

Svaki novi Stautut oba saveza, a i drugi opšti akti, umesto da predstalja poboljšanje prethodnog u odnosu na one pobleme koji su se pojavljivali prilikom primene statutarnih odrebi, otvorali su nove probleme i nemogućnost postupanja zbog nestručnog i neprofesionalnog pristupa u procesu izrade i donošenja statuta. Neki "spasioci šaha", nama samo primo facie/na prvi pogled nepoznati, a predobro znani, sačinjavali su svoje pravne igrarije i besmislene i neprimenjive Statute i koji su bez ikakve rasprave usvajani sa fingiranom većinom glasova na sednicama Skupštine, uz neizbežnu posledicu da se ta i takva većina u vrlo kratkom roku gubila, jer je i bila fiktivna.

Posle svakog odlaska organa upravljanja oba šahovska saveza, nesporna je činjenica, da se smanjuje broj šahovskih klubova u odnosu na početak mandata "spasioca šaha". Tačno je da za ovu pojavu postoje i objektivni uzroci, ali upravo iz tog razloga se i ne daju predizborna obećanja koja se ne mogu ispuniti.

Treba reći, zašto da ne, da je bilo aktivnosti u pokušajima da se stvore bolji uslovi za razvoj i unapređenje omladinskog šaha, međutim, da li su i ostvareni rezultati u skladu sa programskim ciljevima ostavljam na ocenu najpre samim omladincima i omladinkama, kao i njihovim roditeljima, a na posletku širokoj šahovskoj javnosti.

O načinu kako "spasioci šaha" shvataju značaj reprezentativnog predstavljanja naše zemlje u šahu i odnos prema pojedinim šahistima i šahistkinjama koji su činili i čine te reprezentacije govori nesporna činjenica da ne postoji jasna strategija po ovom pitanju, stalna lutanja u zavisnosti ko se nađe na čelu organa upravljanja, kao i da su izostali iole pristojni rezultati reprezentativnih selekcija i da smo trenutno trećerazredna šahovska nacija u odnosu na rezultate reprezentativnih šahovskih selekcija u prethodne dve decenije.

Načela javnosti i transparentnosti u radu i funkcionisanju organa upravljanja šahovskih saveza, proklamovanih i propisanih u odredbama Zakona o sportu i Zakona o udruženjima, kao krovnih zakona kojima se uređuje šahovska delatnost, kao i odredaba Statuta oba šahovska saveza, samo su prazno slovo na papiru.

Gospodo, prijatelji, šahisti, nije me ponukalo da se obratim šahovskoj javnosti samo da bih izneo puke konstatacije i rentgenski prikaz faktičkog i trenutnog stanja u šahovskim savezima. To je opšte poznato svakome ko iole ima dodira sa šahom.

Obraćam se šahovskoj javnosti sa ciljem da iniciram i zajedno sa vama postupak regenerisanja, otrežnjenja, preduzimanju aktivnosti i radnji koje će, kao što sam naslovio ovaj tekst, dovesti do posledice da spasimo spasimo šah od "spasioca šaha".

Na koji način i kako?

Podsetiću šahiste da je još 26. juna 2016. godine u prostorijama Šahovskog saveza Beograda održana neformalna sednica kojoj su prisustvovali predstavnici šahovskih klubova sa dugom tradicijom i značajnim takmičarskim rezultatima, kao i šahisti, šahovski radnici i od integriteta, kako moralnog, tako i profesionalnog. Svakako, da je bilo potreba da toj sednici prisustvuju i mnoge druge šahovske ličnosti od autoriteta i šahovskog znanja ali iz objektivnih i ličnih razloga oni nisu bili prisutni..

Prisećam se činjenice da sam bio jedan od začetnika neophodnosti da se održi takva sednica na kojoj bi se sagledalo i konstatovalo trenutno stanje u šahovskim savezima i zauzeli stavovi po pitanju preduzimanja konkretnih aktivnosti i mera na prevazilaženju dugogodišnje, višedecenijske krize šaha u Srbiji i Beogradu.

Na toj sednici, ponavljam neformalnoj, od strane učesnika sednice nakon konstatovanog teškog stanja opterećenog mnogim problemima objektivne i subjektivne prirode usvojeni su, od strane učesnika sednice, Osnove predloga za prevazilaženje krizne situacije u ŠSB-a. Detalje sa navedne sednice sa zauzetim stavovima možete pogledati na sajtu Šah kluba Rad koji je objavljen 28. juna 2016. godine.

Vreme nam je pokazalo da stavovi zauzeti na toj sednici održanoj 26. juna 2016. godine nisu odgovarali "spasiocima šaha", i uz pasivno držanje gotovo većine šahista, oni su uspeli da ti stavovi i viđenja za prevazilaženje teškog stanja u šahovskim savezima ne zažive odnosno da se ne realizuju.

Suština, i tada a i sada je, da šahovskim savezima trebaju u najskorije vreme Novi opšti izbori na svim niovima, u ŠSS-e i ŠSB-a.

Ali uslov da bi se ostvarile suštinske promene leži u činjenici da nove izbore izbore ne mogu pripremati ljudi koje žele da se kandiduju za neku od rukovodećih funkcija u savezima.

S toga, prvi korak je u zakazivanju sastanka, na način kako je zakazan već pomenuti sastanak 2016. godine, na kojem bi se imenovali ljudi iz sveta šaha sa autoritetom, itegritetom, moralnom i profesinalnom kredibilnošću, i sakako stručnošću, koji će pripremiti i organizovati izborni ciklus da bi se u demokratskoj, statutarno propisanoj proceduri izaberu oni kandidati čiji predizborni programi trebaju biti garant poboljšanja i unapređenja rada šahovskih saveza i stvaranje uslova za sveukapan boljitak šaha u Srbiji i Beogradu, a ne spisak lepih i neostvarljivih želja. Ponavljam, da ti ljudi koji budu imenovani da pripreme i organizuju i sprovedu izborni proces ne bi mogli biti kandidati za nijednu rukovodeću funkciju u savezima u narednom periodu.

Naglašavam da ovom prilikom ne govorim o izborima u ŠSCS-e i ŠSV-e, iz razloga što se moja neposredna šahovska delatnost odnosi na teritoriju grada Beograda, pa bi s toga bilo neumesno i nekorektno da govorim u ime šahista sa tih područja, uz opasku da i šahisti iz tih šahovskih regiona sigurno dele moje mišljenje da se ŠSS-e, čiji su oni članovi, nalazi već duže vreme u velikoj krizi.

Na kraju, obratio sam se šahovskoj javnosti putem ovog sajta, na čime sam izuzetno zahvalan vlasniku istog, sa konstatcijom da i nije bilo druge mogućnosti da javnosti iznesem svoj pogled na sadašnje stanje u ŠSB-a i ŠSS-e i predložim raspisivanje opštih izbora u ŠSS-e i ŠSB-a, kao jedini put za izlazak iz više od dvedecenijske krize, na način kako sam naveo u tekstu ovog obraćanja.

Goran Vlahović iz Beograda sa titulom MK od 1979. godine
po zanimanju diplomirani pravnik